Nagykontrasztú változat

Helyi hírek    Közérdekű információk    Választás 2024.    Helyi pályázatok

Bukové Sklené Huty


Miesto prvej sklenej huty v Bukovỳch horách bolo v údolí Márkus v Starej Hute (dnes Bükkszentlászló) smerom na severovỳchod. Táto skláreň sa skladala z troch budov: mlyn na lámanie, pra»iaca pec a budova huty. Túto skláreň postavil súkromnỳ podnikateµ na účet panstva. Priezviská prvỳch hutníkov svedčia o tom, »e boli to väčąinou Slováci, čiastočne Poliaci a Maďari, ktorí sa sem osadili z Hornej Zeme. Cieµom zalo»enia sklárne v Starej Hute bolo uspokojeniapotreby na obločné sklo. (1712-1755)

.

.

Druhá sklená huta v Novej Hute (dnes Bükkszentkereszt) bola zriadená tie» na vỳrobu obločného skla s vedením Ferenca Sztraku, ale po roku 1755 začali vyrábat vyduté sklo. V tomto období uľ aj majster János Simonides bol inąpirovanỳ na to, aby vyrábal fµaąe, dộle»ité pre potrebu krčmiek. ®upné hlásenie poslané pre miestodr»iteµskú radu referoval o tom, »e v Novej Hute zalo»ili fµaąkáreň a »e flaąe advá»ali obyvatelia Starej Huty. Priezviská majstrov Novej Huty svedčia o slovenskom, poµskom a nemeckom pộvode.

.

 

Závod v Répáąskej Hute zalo»il János Stuller v rok 1790, ktorỳ sa pochádzal zo »upy Nógrád. V blízkosti sklárne boli bystro-tečúce potoky a vyu»ívaním ich vodnej energie mohli spracova» základnỳ materiál v mlyne na lámanie, ktorỳ bol postavenỳ v mieste. Neďaleko huty v údoli Gyertyán sa nachádzali prístupné náleziská surovín, ktoré mohli µahko vydolova». Répáąska Huta uľ bola medzi 1766-1776 obỳvanou obcou. ®ili tu slovenskí drevorubačí, ktorỳ »a»ili drevo potrebné pre stavbu teleziarne Fazolu. ©tvrtá huta sa nachádzala v údolí Gyertyán, ktorej zakladateµom bol József Schir v rok 1834. Tunająia vỳroba skla v dejinách sklárstva Bukovỳch hộr uľ reprezentovala priemiselnú vỳrobu. Zamestnanie námezdnỳch robotníkov, fungovanie parnỳch strojov a účas» v ochodnej produktivite kapitálu viedli vỳrobu produktu na vysokú úroveň, ktorá trvala do roku 1896. Jeho spomienkuuchováva dodnes existujúci cintorín.


Felhasználónév:
Jelszó:A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 
hirdetés szolgáltatók honlaptérkép